Haberler

Sanayi Sicil Duyurusu

  • 15.12.2014

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanuna göre; bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler Sanayi İşletmesi olarak değerlendirilmektedir. Sanayi işletmelerin faaliyete başladıktan sonra en geç 2 ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almaları mecburidir.  Bu süre içerisinde belge almayanların tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

 

Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici maddeyle Sanayi Sicil Belgesi almaları zorunlu olup da bugüne kadar almayan işletmelerin 31/12/2014 tarihine kadar belge almaları halinde idari para cezası uygulanmaması için düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğe göre; Mikro ölçekli işletme vasıflarını taşıyan (On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan) sanayi işletmeleri için  Kapasite Raporu şartı kaldırılmıştır. Yani Kapasite Raporu olmadan sadece beyan ile bu işletmelerin sanayi siciline kayıt olmaları hakkı tanınmıştır.

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre Sanayi Sicil Belgesi alması gerektiği halde bugüne kadar kayıt yaptırıp belge almayanların idari para cezasıyla karşı karşıya kalmamaları için 31/12/2014 tarihine kadar mutlaka Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat ederek Sanayi Sicil Belgesi almaları gerekmektedir.

 

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kilis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

0348 813 99 74

 

 

 

 

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Kayıt Rehberi

İlk kayıt müracaatı:

1- Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden üye olunarak yapılabilir.)

2- Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurur.

3- Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporu ile Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir. Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine elektronik ortamda vermiş oldukları bilgilerin beyanını onaylı olarak İl Müdürlüğüne teslim eder. (Beyanla ilgili açıklama 7. Maddede)

4- Mikro işletme vasıflarını taşıyan (On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.) sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir.

5- Elektronik ortamda yapılan müracaat, İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenir. İl Müdürlüğüne teslim edilen ilgili belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat gerekçesi belirtilerek reddedilir, yazılı olarak ve elektronik ortamda işletmeye bildirilir.

6- İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, ürün ve üretim teknolojisi veya işletmenin hukuki durumu ile ilgili ilave belge ve bilgi isteyebilir, üretim yerinde inceleme yapabilir.

7- Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde,  taahhütlü posta, kargo ve kurye firmaları yoluyla ya da yazılı olarak yapılan müracaatların Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda giriş işlemleri İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

8- Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde içeriği ve formatı Bakanlık tarafından hazırlanan Sanayi Sicil Belgesi İl Müdürlüğü tarafından bir nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi bir yazı ekinde işletmeye posta ile gönderilir veya yetkili kişiye elden teslim edilir.

9- Kapasite Beyan Formu ve Müracaat dilekçe örneğine İl Müdürlüğümüzün Web sayfası olan http://kilis.sanayi.gov.tr web adresinden Dokümanlar / Sanayi Sicil kısmından ulaşılabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kilis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

0348 813 99 74

Sanayi Sicil Duyurusu