Haberler

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

  • 12.06.2020
  • kilistso

 Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Covid-19 ile mücadele kapsamında konaklama tesislerinin alması gereken tedbirleri görüşmek amacıyla toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca;


1-Halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan; otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin işletme sahibi, yönetici, çalışan  ve müşterilerinin , faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ve http://www.kilis.gov.tr/konaklama-tesislerinde-uygulanacak-standartlar-ve-tedbirler-hakkinda-icisleri-bakanligi-genelgesi   adresinde ilan edilen önlemleri almasına ve sürekliliğini sağlamasına, 
2- Salgınla mücadele kapsamında yukarıda anılan bahse konu tesislerden turizm işletme belgeli olan konaklama tesislerinin denetiminin belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili birimlerince yapılmasına (valilik şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak şartı ile), turizm işletme belgeli olanlar dışındaki tesislerin denetiminin Valiliğimizce halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı, makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir yapılmasına, sekreterya işlemlerinin İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmesine, 
3. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk.ilgili genelgenin Kilis Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile  Ticaret ve Sanayi Odası resmî web sitelerinden yayınlanmasına,
4- İlgili genelgenin sorumluluk alanlarına göre Belediye ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  tarafından anılan konaklama tesislerine tebliğ edilmesine, Tebliğ-tebellüğ belgelerinin bir suretinin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesine,
5-.Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 
 
Oy birliği ile karar vermiştir. 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı