Kooperatif Şirket Evrakları

 

KOOPERATİFLER

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.


Kooperatif Anasözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar 

•  Kooperatifin adı ve merkezi,

•  Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,

•  Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

•  Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az ¼’ünün peşin    ödenmesi,

•  Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,

•  Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

•  Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,

•  Kooperatifin temsiline ait hükümler,

•  Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,

•  Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

KOOPERATİFLERLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Ad Boyut Tür Tarih
Üst Klasör
001 Şahıs Dilekçe Örnekleri (değişiklik tescillerine ait) (1).doc 37.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
002 Gazete Onayı Dilekçesi (1).doc 25.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
003 İflas Konkordato Dilekçesi (1).doc 22.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
004 Yetki Belgesi Dilekçesi (1).doc 23.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
005 Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi (1).doc 23 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
006 Ortaklar Pay Listesi Onayı Talep Dilekçesi (1).doc 23.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
007 111. Madde Dilekçesi (1).doc 23.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
008 120. Madde Dilekçesi (1).doc 23 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
009 Tescil Talep Dilekçesi Örneği (1).doc 23.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
010 Limited Şirket Terkin Kararı (1).doc 22 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
011 Ltd. Sermaye Arttırımı Tadil Tasarı Örneği (1).doc 24.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
012 Sermaye İştirak (1).doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
013 Ortaklar Pay Listesi (1).doc 24.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
014 Mal Beyannamesi (1).doc 22.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
015 Özel İlan - Tasfiye (1).doc 33.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
016 Ltd. Hisse Devrine Ait Örnek Metin (1).doc 22.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
017 Ltd. Kilis Şubesi Açılış Kararı Örneği (1).doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
018 Ltd. Vefat Nedeni İle Hisse Devri Metin Örneği (1).doc 28.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
019 Ltd. Kilis Şubesi Kapanış Kararı Örneği (1).doc 23.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
020 Ltd. İmza Yetkisi Karar Örneği (1).doc 22 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
021 Ltd Tasfiye Giriş Kararı Örneği (1).doc 22.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
022 Ayni Sermaye Örnek Kararı (1).doc 23.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
023 İşletme Rehni Beyannamesi (1).doc 38.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
024 Ticari İşletme Rehni Tescilinde Dikkat Edilecek Hususlar (1).doc 24.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
025 Anonim Şirket Hazirun Cetveli Örneği (1).doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
026 Yabancı uyruklu Şubeler hakkında (1).doc 103.4 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
027 Gümrük Müd. verilmek üzere Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu (1).doc 80.4 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
028 A.Ş.Temsil İlzam Kararı (2).doc 28.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
029 EK 4 Kuruluş İşe Giriş Bildirim Formu 4AB (1).xls 234.5 KB Microsoft Excel Dosyası 11.12.2013
030 Terkin İşten Ayrılma Formu EK5 4A (1).xls 269.8 KB Microsoft Excel Dosyası 11.12.2013
031 Kurucu Beyanı Nedir (1).doc 24.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
032 Kurucular Beyanı Örneği (1).doc 86 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
033 Şirket Müdürü - Yönetim Kurulu Üyesi Beyanı (1).doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
034 Müdür Olmayan Kurucu Ortak Beyanı (1).doc 25.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
035 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hakkında Önemli Hatırlatmalar (1).doc 41.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
036 Türk Ticaret Kanunu'na İlişkin Önemli Tarihler (1).doc 33.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
037 Şirketler İçin Oda Kayıt Beyannamesi YENİ (1).xls 30.2 KB Microsoft Excel Dosyası 11.12.2013
038 Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu ve Müdür Beyanı YENİ (1).doc 55.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
039 TTK Anonim Şirketi Toplantı Tutanağı (1).doc 34.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
040 Ortak beyanı (1).doc 25.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
041 Taahhütname (1).doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
042 Limited Şirket Genel Kurullarına Hazırlanırken ve Gerçekleştirilirken Yapılması Gerekenler (1).doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
043 Yabancı Sermayeli ( 2644 Sy Kanunun 36 Md. Kapsamı Dışındaki) Şirketler İçin Yetki Belgesi Dilekçe Örneği (1).doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
044 Yabancı Sermayeli ( 2644 Sy Kanunun 36 Md. Kapsamındaki) Şirketler İçin Yetki Belgesi Dilekçe Örneği (1).doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
0 Klasör, 44 Dosya