Kooperatif Şirket Evrakları

 

KOOPERATİFLER

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.


Kooperatif Anasözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar 

•  Kooperatifin adı ve merkezi,

•  Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,

•  Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

•  Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az ¼’ünün peşin    ödenmesi,

•  Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,

•  Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

•  Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,

•  Kooperatifin temsiline ait hükümler,

•  Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,

•  Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

KOOPERATİFLERLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Ad Boyut Tür Tarih
KOOPERATİFLERLE İLGİLİ EK DÖKÜMMANLAR Dosya Klasörü 11.12.2013
001 Kooperatif Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları.doc 220.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
002 Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi (1).doc 271.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
003 Adres Değişikliği İçin Gereken Evraklar.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
004 Amaç ve Konu Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
005 Genel Kurul Tescilinde Gereken Evraklar.doc 74.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
006 Tasfiyeye Giriş Sonrası Gereken Evraklar.doc 38.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
007 Tasfiyeye Sonrası TERKİN İçin Gereken Evraklar.doc 33.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
008 Ünvan Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
009 Harç Zorunluluğu.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
1 Klasör, 9 Dosya